Kontakt esklep@ubraniadlawysokich.pl,  tel. 733 308 800 (preferujemy SMS lub kontakt w godzinach 17- 21 )

Witaj w naszym Sklepie   

Regulamin Sklepu Internetowego  

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym UBRANIADLAWYSOKICH.PL.

Sprzedającym jest firma iFLA Renata Dzierżanowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skoroszewskiej 7/89, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posiadająca NIP:7971512255, Regon: 146856765 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@ubraniadlawysokich.pl  lub pod numerem telefonu 733 308 800 w godz. 13-18 w dni robocze.

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać  Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego ubraniadlawysokich.pl (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego ubraniadlawysokich.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Produkt – Towary prezentowane w Sklepie Internetowym ubraniadlawysoich.pl.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) Ubraniadlawysokich.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ubraniadlawyskoich.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ubraniadlawysokich.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego ubraniadlawysokich.pl

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym ubraniadlawysokich.pl przez Kupującego jest zapoznanie  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w momencie składania Zamówienia.

2. Sklep internetowy ubraniadlawysokich.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ubraniadlawysokich.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wyprodukowane w Polsce, wprowadzone na rynek polski.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ubraniadlawysokich.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia  przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.ubraniadlawysokich.pl .  

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktulany adres e-mail i aktualny numer telefonu.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub przelewem online lub wyborem opcji „za pobraniem” z zastrzeżeniem opisanym w § 4 pkt. 6  

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia ulega zmianie w przypadku urlopu Sprzedającego, o czym stanowi szczegółowo § 4 pkt. 4.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Termin dostarczenia przesyłki może ulec zmianie w przypadku urlopu Sprzedającego, maksymalnie o ilość dni urlopu Sprzedającego. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem stosownego Komunikatu zamieszczonego na stronie głównej Sklepu ubraniadlawysokich.pl. Sprzedający zobowiązuje się do podania dokładnego terminu rozpoczęcia i dokładnego terminu zakończenia urlopu w stosownym Komunikacie zamieszczonym na stronie głównej Sklepu ubraniadlawysokich.pl. Czas rozpoczęcia realizacji zamówień dokonanych przez Kupujących nastąpi w pierwszym dniu po zakończeniu urlopu przez Sprzedającego.  

a)  Jeśli w terminie obowiązywania urlopu Sprzedającego Kupujący złożył zamówienie i dokonał płatności „przelewem” lub „płatności kartą lub przelewem online” i płatność ta została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi natychmiast w pierwszym dniu po zakończeniu urlopu przez Sprzedającego.

b) Jeśli Kupujący złożył zamówienie i wybrał opcję „za pobraniem”, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia nastąpi w pierwszym dniu po zakończeniu urlopu przez Sprzedającego.

c) Jeśli Kupujący złożył zamówienie ale nie dokonał płatności „przelewem” lub „płatności kartą lub przelewem online”, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia odbywa się zgodnie z pkt 3. § 4 niniejszego regulaminu.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności wybranych przez Kupującego. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link dostawa. Koszty wysyłki podane w cenniku transportu dotyczą dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty wysyłki ustalane są indywidualnie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6. Przesyłki wysyłane są wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.

7. W przypadku zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego po godzinie 14.00 przesyłka wysyłana jest w dniu następującym po dniu zaksięgowania wpłaty, zgodnie z zapisem w § 4 pkt. 6

8. Koszt wysyłki ustalany jest dla pojedynczego zamówienia.

9. Zamówienia na kwotę wyższą niż 299 zł są wysyłane na koszt Sprzedającego, pod warunkiem, że Kupujący jako metodę płatności wybierze płatność przelewem tradycyjnym na Konto Sklepu (tzw. Przedpłata). W przypadku opcji „za pobraniem” lub płatności elektronicznych „PayU” koszty wysyłki pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem dostawy.

10. Zamówienia złożone na kwotę większą niż 800zł są wysyłane wyłącznie po uiszczeniu płatności przelewem tradycyjnym na Konto Sklepu (tzw. Przedpłata). Jeśli Kupujący w przypadku, o którym mowa w tym punkcie, mimo to wybierze opcję „za pobraniem”, to Sprzedający przed przystąpieniem do realizacji zamówienia skontaktuje się z Kupującym w celu podania zasad zapłaty w takim przypadku (przedpłata na konto Sklepu).

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar firma iFLA Renata Dzierżanowska prowadząca sklep ubraniadlawysokich.pl wystawia imienne potwierdzenie zakupu. Na prośbę Kupującego Sprzedający może wystawić Fakturę za sprzedany towar.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe sklepu w Banku PKO BP 41 1440 1387 0000 0000 1628 0178. Dokładną instrukcję na temat form i zasad płatności opisuje zakładka zasady płatności.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru i wysyłka

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, choć Sprzedający nie wyklucza wysłania towaru poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci wysłania towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przed złożeniem zamówienia uzgodnić to ze Sprzedającym, celem ustalenia kosztów przesyłki. W tym celu należy wysłać mail na adres esklep@ubraniadlawysokich.pl . W przypadku braku wcześniejszej informacji odnośnie chęci wysłania towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli zostało ono już złożone.

2. Ceny dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podane w serwisie internetowym Sklepu są orientacyjne i nie stanowią podstawy do zapłaty za dostawę. W celu ustalenia dokładnych kosztów dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  należy przed złożeniem zamówienia wysłać mail na adres esklep@ubraniadlawysokich.pl

3. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje darmowa dostawa dla zamówień powyżej 299zł.

4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta) .Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, na wskazany przez Sprzedającego adres mailowy, oświadczenia o chęci dokonania zwrotu towaru.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (lub oryginał faktury jeśli została ona wystawiona).

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy, w oryginalnym opakowaniu. Sklep  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również wszystkie otrzymane gratisy oraz pisemnie, czytelnie wypełniony formularz zwrotu, otrzymany wraz z dostawą towaru oraz potwierdzenie zakupu ( lub oryginał faktury jeśli została ona wystawiona). Brak odesłania formularza, o którym jest mowa w niniejszym punkcie, skutkuje wydłużeniem przyjęcia towaru do zwrotu.

6. Sprzedający zwróci Klientowi wyłącznie równowartość zwracanego towaru. Sprzedający nie zwraca Klientowi żadnych z poniesionych przez Klienta kosztów wysyłki. Również w przypadku towaru wysłanego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej żadnej z poniesionych przez Klienta kosztów wysyłki nie zostaną zwrócone.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z  formularzem zwrotu i oryginalnym dowodem zakupu, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 i punkcie 5 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep  zwróci należną kwotę na wskazane przez Klienta konto.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien natychmiast powiadomić Sprzedającego o zaistniałym fakcie drogą mailową, a następnie odesłać: na własny koszt, na adres korespondencyjny podany przez Sprzedającego, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności ( druk reklamacji )

2. Firma iFLA Renata Dzierżanowska jako właściciel Sklepu internetowego UbraniaDlaWysokich.pl udziela 6 miesięcznej gwarancji na produkty własnej produkcji tj. posiadające metkę iFLA. Produkty innych firm oferowane przez Sklep nie są objęte gwarancją (dotyczy to produktów z sekcji DODATKI).

3. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy reklamowanego towaru lub wymiany towaru na nowy lub inny z oferty sklepu. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Sprzedający zwróci Klientowi wartość reklamowanego towaru podany na potwierdzeniu zakupu (lub fakturze, jeśli została wystawiona).

4. Warunkiem koniecznym dokonania reklamacji towaru jest dołączenie do reklamowanego towaru kopii potwierdzenia zakupu ( lub faktury, jeśli została wystawiona) oraz przesłanie wypełnionego pisemnie druku reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.

6. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego ubraniadlawysokich.pl w związku z zakupami jest Firma iFLA Renata Dzierżanowska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skoroszewskiej 7/89, która jest właścicielem sklepu internetowego ubraniadlawysokich.pl

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wszystkie dane użytkowników i Klientów, w tym dane osobowe, przechowywane są w bazie danych firmy iFLA Renata Dzierżanowska, z siedzibą przy ulicy Skoroszewskiej 7/89, 02-495 Warszawa. Wszystkie dane i informacje o użytkownikach i klientach sklepu ubraniadlawysokich.pl zbierane są na wyłączny na użytek iFLA Renata Dzierżanowska w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zakresem działalności firmy, dla celów reklamowych i prowadzenia akcji promocyjnych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

3. Każdy użytkownik/klient ma prawo wglądu do swoich danych przechowywanych w bazie danych, prawo do zmiany danych, prawo do zażądania zaprzestania przetwarzania danych lub usunięcia ich z bazy danych; co należy zgłosić do siedziby firmy tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres esklep@ubraniadlawysokich.pl

4. Firma iFLA Renata Dzierżanowska może udostępniać dane i informacje o klientach i użytkownikach wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów (firma kurierska UPS)  oraz instytucjom pośredniczącym w realizacji płatności za zamówienie (PayU) z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

5. Dane o aktywności użytkowników na stronie internetowej ubraniadlawysokich.pl są przetwarzane dla celów statystycznych.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 28.12. 2014. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

5. Regulamin wersja 2.6

 

 

 

 

Ankieta

Która z sukienek iFLA najbardziej Ci się podoba ?

  • BESTSELLERY
  • PROMOCJE
  • NOWOŚCI
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Kliknij [-> TUTAJ <-] jeżeli Akceptujesz politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie. Po kliknięciu ta informacja więcej się nie pojawi.